Adharam madhuram lyrics

Adharam madhuram lyrics in english

Adharam madhuram vadnam madhuram, Nayanam madhuram hasitam madhuram. Hridayam madhuram gamanam madhuram, Madhuradhipaterakhilam madhuram. Vachanam madhuram charitam madhuram, Vasanam madhuram […]

Adharam madhuram lyrics in english Read More »