Aigiri nandini lyrics in gujarati {આયગીરી નંદિની ગુજરાતીમાં ગીતો}

Aigiri nandini lyrics in gujarati આયગીરી નંદિની ગુજરાતીમાં ગીતો

અયિ ગિરિનંદિનિ નંદિતમેદિનિ વિશ્વવિનોદિનિ નંદનુતે
ગિરિવરવિંધ્યશિરોધિનિવાસિનિ વિષ્ણુવિલાસિનિ જિષ્ણુનુતે .
ભગવતિ હે શિતિકણ્ઠકુટુંબિનિ ભૂરિકુટુંબિનિ ભૂરિકૃતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૧..

સુરવરવર્ષિણિ દુર્ધરધર્ષિણિ દુર્મુખમર્ષિણિ હર્ષરતે
ત્રિભુવનપોષિણિ શંકરતોષિણિ કિલ્બિષમોષિણિ ઘોષરતે .
દનુજનિરોષિણિ દિતિસુતરોષિણિ દુર્મદશોષિણિ સિન્ધુસુતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૨..

અયિ જગદંબ મદંબ કદંબવનપ્રિયવાસિનિ હાસરતે
શિખરિશિરોમણિતુઙ્ગહિમાલયશૃંગનિજાલયમધ્યગતે .
મધુમધુરે મધુકૈટભગંજિનિ કૈટભભંજિનિ રાસરતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૩..

અયિ શતખણ્ડવિખણ્ડિતરુણ્ડવિતુણ્ડિતશુણ્ડગજાધિપતે
રિપુગજગણ્ડવિદારણચણ્ડપરાક્રમશુણ્ડ મૃગાધિપતે .
નિજભુજદણ્ડનિપાતિતખણ્ડવિપાતિતમુણ્ડભટાધિપતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૪..

અયિ રણદુર્મદશત્રુવધોદિતદુર્ધરનિર્જરશક્તિભૃતે
ચતુરવિચારધુરીણમહાશિવદૂતકૃતપ્રમથાધિપતે .
દુરિતદુરીહદુરાશયદુર્મતિદાનવદૂતકૃતાંતમતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૫..

અયિ શરણાગતવૈરિવધૂવરવીરવરાભયદાયકરે
ત્રિભુવનમસ્તકશૂલવિરોધિશિરોધિકૃતામલશૂલકરે .
દુમિદુમિતામરદુંદુભિનાદમહોમુખરીકૃતતિગ્મકરે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૬..

અયિ નિજહુઁકૃતિમાત્રનિરાકૃતધૂમ્રવિલોચનધૂમ્રશતે
સમરવિશોષિતશોણિતબીજસમુદ્ભવશોણિતબીજલતે .
શિવશિવ શુંભનિશુંભમહાહવતર્પિતભૂતપિશાચરતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૭..

ધનુરનુસંગરણક્ષણસંગપરિસ્ફુરદંગનટત્કટકે
કનકપિશંગપૃષત્કનિષંગરસદ્ભટશૃંગહતાવટુકે .
કૃતચતુરઙ્ગબલક્ષિતિરઙ્ગઘટદ્બહુરઙ્ગરટદ્બટુકે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૮..

સુરલલનાતતથેયિતથેયિતથાભિનયોત્તરનૃત્યરતે
હાસવિલાસહુલાસમયિ પ્રણતાર્તજનેઽમિતપ્રેમભરે .
ધિમિકિટધિક્કટધિકટધિમિધ્વનિઘોરમૃદંગનિનાદરતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૯..

જય જય જપ્યજયે જયશબ્દપરસ્તુતિતત્પરવિશ્વનુતે
ઝણઝણઝિઞ્ઝિમિઝિંકૃતનૂપુરસિંજિતમોહિતભૂતપતે .
નટિતનટાર્ધનટીનટનાયકનાટિતનાટ્યસુગાનરતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૧૦..

અયિ સુમનઃસુમનઃ સુમનઃ સુમનઃ સુમનોહરકાંતિયુતે
શ્રિતરજનીરજનીરજનીરજનીરજનીકરવક્ત્રવૃતે .
સુનયનવિભ્રમરભ્રમરભ્રમરભ્રમરભ્રમરાધિપતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૧૧..

સહિતમહાહવમલ્લમતલ્લિકમલ્લિતરલ્લકમલ્લરતે
વિરચિતવલ્લિકપલ્લિકમલ્લિકઝિલ્લિકભિલ્લિકવર્ગવૃતે .
સિતકૃતફુલ્લિસમુલ્લસિતારુણતલ્લજપલ્લવસલ્લલિતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૧૨..

અવિરલગણ્ડગલન્મદમેદુરમત્તમતઙ્ગજરાજપતે
ત્રિભુવનભૂષણભૂતકલાનિધિરૂપપયોનિધિરાજસુતે .
અયિ સુદતી જનલાલસમાનસમોહનમન્મથરાજસુતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૧૩..

કમલદલામલકોમલકાંતિકલાકલિતામલભાલલતે
સકલવિલાસકલાનિલયક્રમકેલિચલત્કલહંસકુલે .
અલિકુલસઙ્કુલકુવલયમણ્ડલમૌલિમિલદ્ભકુલાલિકુલે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૧૪..

કરમુરલીરવવીજિતકૂજિતલજ્જિતકોકિલમઞ્જુમતે
મિલિતપુલિન્દમનોહરગુઞ્જિતરઞ્જિતશૈલનિકુઞ્જગતે .
નિજગુણભૂતમહાશબરીગણસદ્ગુણસંભૃતકેલિતલે
નિજગણભૂતમહાશબરીગણરઙ્ગણસમ્ભૃતકેલિરતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૧૫..

કટિતટપીતદુકૂલવિચિત્રમયૂખતિરસ્કૃતચંદ્રરુચે
પ્રણતસુરાસુરમૌલિમણિસ્ફુરદંશુલસન્નખચંદ્રરુચે .
જિતકનકાચલમૌલિપદોર્જિતનિર્ઝરકુંજરકુંભકુચે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૧૬..

વિજિતસહસ્રકરૈકસહસ્રકરૈકસહસ્રકરૈકનુતે
કૃતસુરતારકસઙ્ગરતારકસઙ્ગરતારકસૂનુસુતે .
સુરથસમાધિસમાનસમાધિસમાધિસમાધિસુજાતરતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૧૭..

પદકમલં કરુણાનિલયે વરિવસ્યતિ યોઽનુદિનં સ શિવે
અયિ કમલે કમલાનિલયે કમલાનિલયઃ સ કથં ન ભવેત્ .
તવ પદમેવ પરંપદમેવમનુશીલયતો મમ કિં ન શિવે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૧૮..

કનકલસત્કલસિન્ધુજલૈરનુસિઞ્ચિનુતે ગુણ રઙ્ગભુવં
ભજતિ સ કિં ન શચીકુચકુંભતટીપરિરંભસુખાનુભવમ્ .
તવ ચરણં શરણં કરવાણિ નતામરવાણિનિવાસિ શિવં
variation મૃડાનિ સદા મયિ દેહિ શિવં
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૧૯..

તવ વિમલેન્દુકુલં વદનેન્દુમલં સકલં નનુ કૂલયતે
કિમુ પુરુહૂતપુરીન્દુમુખીસુમુખીભિરસૌ વિમુખીક્રિયતે .
મમ તુ મતં શિવનામધને ભવતી કૃપયા કિમુત ક્રિયતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૨૦..

અયિ મયિ દીનદયાલુતયા કૃપયૈવ ત્વયા ભવિતવ્યમુમે
અયિ જગતો જનની કૃપયાસિ યથાસિ તથાઽનુમિતાસિ રતે .
યદુચિતમત્ર ભવત્યુરરીકુરુતાદુરુતાપમપાકુરુતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે .. ૨૧..

.. ઇતિ શ્રીમહિષાસુરમર્દિનિ સ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ..