Bhaktamar Stotra Lyrics

Bhaktamar Stotra Lyrics

Bhaktamar Stotra Lyrics In Hindi भक्तामर-प्रणत-मौलि-मणि-प्रभाणा, मुद्योतकं दलित-पाप-तमो-वितानम् ! सम्यक्-प्रणम्य जिन प-पाद-युगं युगादा, वालम्बनं भव-जले पततां जनानाम् ॥1॥ य: संस्तुत: […]

Bhaktamar Stotra Lyrics Read More »

Shree Ram Raksha Stotra Lyrics

Shree Ram Raksha Stotra Lyrics | श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ

Shree Ram Raksha Stotra Lyrics In Hindi अस्य श्रीरामरक्षास्त्रोतमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः ! श्री सीतारामचंद्रो देवता ! अनुष्टुप छंदः। सीता शक्तिः

Shree Ram Raksha Stotra Lyrics | श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ Read More »

Argala Stotram Lyrics

Argala Stotram Lyrics | अथार्गलास्तोत्रम्

Argala Stotram Lyrics In Hindi !! अथार्गलास्तोत्रम् !! ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीजगदम्बाप्रीतयेसप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः !! ॐ नमश्चण्डिकायै

Argala Stotram Lyrics | अथार्गलास्तोत्रम् Read More »

Siddha Kunjika Stotram Lyrics

Siddha Kunjika Stotram Lyrics

Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Hindi ॥सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम्॥ शिव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि, कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत॥१॥ न कवचं

Siddha Kunjika Stotram Lyrics Read More »

Pashupati Ashtakam

Pashupati Ashtakam | श्री पशुपति अष्टकम

Pashupati Ashtakam Lyrics In Hindi ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् । पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं

Pashupati Ashtakam | श्री पशुपति अष्टकम Read More »

Pashupatastra Stotra

Pashupatastra Stotra | पाशुपतास्त्र स्तोत्र

Pashupatastra Stotra Lyrics In Hindi ॐ नमो भगवते महापाशुपतायातुलबलवीर्यपराक्रमाय त्रिपन्चनयनाय नानारुपाय नानाप्रहरणोद्यताय सर्वांगडरक्ताय भिन्नांजनचयप्रख्याय श्मशान वेतालप्रियाय सर्वविघ्ननिकृन्तन रताय सर्वसिद्धिप्रदाय भक्तानुकम्पिने

Pashupatastra Stotra | पाशुपतास्त्र स्तोत्र Read More »

Shiv Mahimna Stotra

Shiv Mahimna Stotra | शिवमहिम्न स्तोत्र

Shiv Mahimna Stotra Lyrics In Hindi महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । अथाऽवाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन् ममाप्येष

Shiv Mahimna Stotra | शिवमहिम्न स्तोत्र Read More »

Maha Mrityunjaya Stotram Lyrics

Maha Mrityunjaya Stotram Lyrics | महा मृत्युंजय स्तोत्रम्

Maha Mrityunjaya Stotram Lyrics In Hindi !! रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥

Maha Mrityunjaya Stotram Lyrics | महा मृत्युंजय स्तोत्रम् Read More »

vaidyanatha ashtakam

Vaidyanatha Ashtakam | श्री वैद्यनाथाष्टकम्

Shree Vaidyanatha Ashtakam In Hindi श्री राम सौमित्रिजटायुवेद षडाननादित्य कुजार्चिताय । श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय श्री वैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥1॥ गङ्गाप्रवाहेन्दु जटाधराय

Vaidyanatha Ashtakam | श्री वैद्यनाथाष्टकम् Read More »

Scroll to Top