Aigiri nandini lyrics

Aigiri nandini lyrics in marathi {आयगिरी नंदिनी गाण्याचे बोल मराठीत}

Aigiri Nandini Lyrics In Marathi अयिगिरि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय

Aigiri nandini lyrics in marathi {आयगिरी नंदिनी गाण्याचे बोल मराठीत} Read More »

Scroll to Top