hanuman chalisa in malayalam (ഹനുമാൻ ചാലിസ)

hanuman chaisa

hanuman chalisa in malayalam ദോഹാ ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി | വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി || ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര | ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് || ചൌപാഈ ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര | ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 || രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ | … Read more