Aigiri nandini lyrics

Aigiri nandini lyrics in hindi ( अयिगिरी नंदिनी )

महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् | Aigiri Nandini Lyrics अयिगिरि नन्दिनि नन्दतीमेदनी विश्वविनोदिनि नन्दनि नुते, गिरिवरविन्ध्यशिरोऽ‌‍‌धिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते, […]

Aigiri nandini lyrics in hindi ( अयिगिरी नंदिनी ) Read More »