Hanuman Chalisa In Telugu (హనుమాన్ చాలీసా)

hanuman chaisa

Hanuman Chalisa Lyrics In Telugu హనుమాన్ చాలీసా ॥ దోహా- ॥ శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార । బరణౌం రఘువర విమల యశ జో దాయకు ఫలచార ॥ బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార । బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార ॥ ॥ చౌపాయీ- ॥ జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర । జయ కపీశ తిహుం లోక … Read more

shiv tandav lyrics in telugu (శ్రీ శివ తాండవ స్తోత్రం)

shiv

జటాటవీగలజ్జల ప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ | డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || 1 || జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని | ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ || 2 || ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర స్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే | కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని || 3 || జటాభుజంగపింగళస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే | మదాంధసింధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి || 4 || సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర ప్రసూనధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రిపీఠభూః | భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటక … Read more

Kanakadhara stotram in telugu (PDF) కనకధారా స్తోత్రం

Kanakadhara stotram in hindi

Kanakadhara stotram in telugu అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం | అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః ‖ 1 ‖ ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని | మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః ‖ 2 ‖ ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుందం ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రం | ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః ‖ 3 ‖ బాహ్వంతరే … Read more

Aigiri nandini lyrics in telugu {తెలుగులో అయిగిరి నందిని సాహిత్యం}

Aigiri nandini lyrics

Aigiri Nandini lyrics in Telugu అయిగిరి నందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 1 || సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 2 || అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే … Read more

Adharam madhuram lyrics in telugu

Adharam madhuram lyrics

అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురమ్ | హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురమ్ | చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || వేణు-ర్మధురో రేణు-ర్మధురః పాణి-ర్మధురః పాదౌ మధురౌ | నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || గీతం మధురం పీతం మధురం భుక్తం మధురం సుప్తం మధురమ్ | రూపం … Read more