shiv

shiv tandav lyrics in telugu (శ్రీ శివ తాండవ స్తోత్రం)

జటాటవీగలజ్జల ప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ | డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || 1 || జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని | ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే […]

shiv tandav lyrics in telugu (శ్రీ శివ తాండవ స్తోత్రం) Read More »