Dwadasa Jyotirlingani

द्वादश ज्योतिर्लिंग | Dwadasa Jyotirlingani

Dwadasa Jyotirlingani Lyrics In Hindi !! सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ! उज्जयिन्यां महाकालम्ॐकारममलेश्वरम् ॥ !! परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां

द्वादश ज्योतिर्लिंग | Dwadasa Jyotirlingani Read More »

Maha Mrityunjaya Mantra

महामृत्युंजय मन्त्रः | Maha Mrityunjaya Mantra

Maha Mrityunjaya Mantra In Hindi !! ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ! उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥ अनुवाद: !! हम

महामृत्युंजय मन्त्रः | Maha Mrityunjaya Mantra Read More »

Scroll to Top