Bhajman Radhe Govinda Lyrics | भज मन, राधे,

Bhajman Radhe Govinda Lyrics

Bhajman Radhe Govinda Lyrics In Hindi

भज मन, राधे, (राधे) राधे, (राधे) राधे गोविंदा
राधे, (राधे) राधे, (राधे) राधे गोविंदा
भज मन, राधे, (राधे) राधे, (राधे) राधे गोविंदा
राधे, (राधे) राधे, (राधे) राधे गोविंदा
गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा राधे
गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा राधे
राधे, (राधे) राधे, (राधे) राधे गोविंदा
भज मन, राधे, (राधे) राधे, (राधे) राधे गोविंदा
राधे, (राधे) राधे, (राधे) राधे गोविंदा
भज मन, राधे, (राधे) राधे, (राधे) राधे गोविंदा
राधे, (राधे) राधे, (राधे) राधे गोविंदा
राधे, (राधे) राधे, (राधे) राधे गोविंदा
भज मन, राधे, (राधे) राधे, (राधे) राधे गोविंदा
राधे, राधे, राधे, राधे, राधे गोविंद राधे ।

Bhajman Radhe Govinda Lyrics In English

Bhaj man, Radhe (Radhe) Radhe (Radhe) Radhe Govinda
Radhe (Radhe) Radhe (Radhe) Radhe Govinda
Bhaj man, Radhe (Radhe) Radhe (Radhe) Radhe Govinda
Radhe (Radhe) Radhe (Radhe) Radhe Govinda
Govinda, Govinda, Govinda Radhe
Govinda, Govinda, Govinda Radhe
Radhe (Radhe) Radhe (Radhe) Radhe Govinda
Bhaj man, Radhe (Radhe) Radhe (Radhe) Radhe Govinda
Radhe (Radhe) Radhe (Radhe) Radhe Govinda
Bhaj man, Radhe (Radhe) Radhe (Radhe) Radhe Govinda
Radhe (Radhe) Radhe (Radhe) Radhe Govinda
Radhe (Radhe) Radhe (Radhe) Radhe Govinda
Bhaj man, Radhe (Radhe) Radhe (Radhe) Radhe Govinda
Radhe, Radhe, Radhe, Radhe, Radhe Govind Radhe.

Rate this post
Scroll to Top