hanuman chalisa in kannada (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ)

hanuman chalisa in kannada

Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

ದೋಹಾ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ್ ಸರೋಜ್ ರಾಜ್,
ನಿಮ್ಮ ಮನು ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ !
ಬರನುಂ ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಾಸೂ,
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ॥
ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ತನು ಜನಿಕೆ,
ಸುಮಿರೌನ್ ಪವನ್-ಕುಮಾರ್ !
ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ಮನಸ್ಸು,
ಹರಹು ಕಾಲೇಸ್ ಬಿಕರ್ ॥

ಚೌಪಾಈ

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ !
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ॥1॥

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ !
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ ॥

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ !
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ॥

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ !
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ ॥4॥

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ !
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ ॥

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ !
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ ॥

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ !
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ ॥7॥

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ !
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ !
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜಲಾವಾ ॥

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ !
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ॥10॥

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ !
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ ॥

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ !
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯೀ ॥

ಸಹಸ್ರ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ !
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ॥13॥

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ !
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ ॥

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ !
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ ॥

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ !
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ ॥16॥

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ !
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ॥

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ !
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ॥

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ !
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ ॥19॥

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ !
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ॥

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ !
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ॥

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ !
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ ॥22॥

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ !
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ ॥

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ !
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ॥

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ !
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ ॥25॥

ಸಂಕಟ ಸೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ !
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ॥

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ !
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ॥

ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ !
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ॥28॥

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ !
ಹೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ॥

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ !
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ॥

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ !
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ॥31॥

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ !
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ॥

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ !
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ॥

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಪತಿ ಪುರಜಾಯೀ !
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ ॥34॥

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ !
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ ॥

ಸಂಕಟ ಕ(ಹ)ಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ !
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ ॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ !
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ ॥37॥

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ !
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ ॥

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ !
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ ॥

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ !
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ ॥40॥

ದೋಹಾ

ವಿಂಡ್ ತನಯ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹರಾನ್,
ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ ॥
ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮ್ ಲಖನ್,
ಹೃದಯ ಬಸಾಹು ಸುರ ಭೂಪ ॥

5/5 - (2 votes)
Scroll to Top