Hanuman Chalisa Lyrics In Tamil | ஹனுமான் சாலிசா

Hanuman Chalisa Lyrics In Tamil

Hanuman Chalisa Lyrics In Tamil

தோஹா

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி,
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி !
புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார,
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் ॥

சௌபாஈ

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர,
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர !
ராமதூத அதுலித பலதாமா,
அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா ॥

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ,
குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||
கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா,
கானன கும்டல கும்சித கேஶா ॥

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை,
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை !
ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன,
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன ॥

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர,
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர !
ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா,
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா ॥

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா,
விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா !
பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே,
ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே ॥

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே,
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே !
ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ,
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ ॥

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை,
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை !
ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா,
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா ॥

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே,
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே !
தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா,
ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா ॥

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா,
லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா !
யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ,
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ ॥

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ,
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ !
துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே,
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே ॥

ராம துஆரே தும ரகவாரே,
ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே !
ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா,
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா ॥

ஆபன தேஜ துமஹாரோ ஆபை,
தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை !
பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை,
மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை ॥

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா,
ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா !
ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை,
மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை ॥

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா,
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா
ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை,
தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை ॥

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா,
ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா !
ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே,
அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே ॥

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா,
அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா !
ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா,
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா ॥

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை,
ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை !
அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ,
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ ॥

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ,
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ !
ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா,
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா ॥

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ,
க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ !
ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ,
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ ॥

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா,
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா !
துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா,
கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா ॥

தோஹா

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப்,
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ॥
ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய,
பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய ॥
போலோ பாயீ ஸப ஸன்தனகீ ஜய ॥

Rate this post
Scroll to Top